ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 1. Η Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης «Έκτη Τέχνη» λειτουργεί σύμφωνα με τον Νόμο 15730/30/30-7-1999 :
  α) με αριθμό απόφασης ΑΔΑ:6ΖΔΚ7Λ7-ΤΦΣ
  β) Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού – Διεύθυνση Καλών Τεχνών – Τμήμα Θεάτρου
  γ) Τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας
 1. Η Σχολή υπόκειται στις διατάξεις του Ν.Σ. 1158/81 και του Π.Δ. 370/83. Αντίγραφα των Φ.Ε.Κ. 127/13-5-1981 και 130/29-9-1983 θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής.3. Η Σχολή θα λειτουργεί κατά τάξεις (Α, Β, Γ) με τη συνολική κατά τάξη συμμετοχή των σπουδαστών στην έρευνα, τεχνική κατάρτιση και γενικότερη καλλιέργεια, που αποβλέπουν στην ικανότητα ειδικής εφαρμογής των ποικίλων μορφών που εκφράζουν το θέατρο.4. Υποχρεωτική είναι η παρακολούθηση από τους σπουδαστές των διδασκομένων μαθημάτων και η συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα πρακτικές ασκήσεις. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μια κάθε ώρα διδασκαλίας μαθήματος ή πρακτικής άσκησης και καταχωρούνται στα μηνιαία δελτία απουσιών.5. Η τακτική παρακολούθηση των μαθητών, η αποφυγή αδικαιολόγητων απουσιών, η ατομική και υπεύθυνη μελέτη και προετοιμασία των σπουδαστών σύμφωνα με τη διδασκαλία και τις οδηγίες κάθε καθηγητή αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της Σχολής. Η φοίτηση των σπουδαστών που απουσιάζουν αδικαιολόγητα λογίζεται ελλιπής σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 12ου Π.Δ. 370/83.6. Οι σπουδαστές θα πρέπει να βρίσκονται στη Σχολή τουλάχιστον είκοσι (20) λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων για την απαραίτητη προετοιμασία. Εννοείται με τη κατάλληλη αμφίεση και υπόδηση για το μάθημα (π.χ. της κινησιολογίας, του χορού, του αυτοσχεδιασμού, της υποκριτικής). Ώρα έναρξης των μαθημάτων είναι η ώρα που ορίζει για κάθε ημέρα το ωρολόγιο πρόγραμμα.

  7. Η Σχολή δεν εγκρίνει την ιδιαίτερη και εκτός Σχολής βοήθεια από μέρους όχι μόνο ξένων προσώπων, αλλά και των τακτικών καθηγητών της, σε μαθήματα που διδάσκονται στη Σχολή και γενικά που αφορούν στην θεατρική εκπαίδευση.

  8. Η Σχολή δεν επιτρέπει τη συμμετοχή των σπουδαστών σε οποιαδήποτε ξένη καλλιτεχνική εκδήλωση, εάν δεν πάρει άδεια από τον διευθυντή της Σχολής, γιατί κρίνει ότι αυτή επιφέρει σύγχυση στους τρόπους έκφρασης που επιδιώκει η Σχολή. Οι σπουδαστές της Σχολής μπορεί να χρησιμοποιηθούν, αφού ερωτηθούν, σε παραστάσεις και γενικές εκδηλώσεις της Σχολής.

  9. Οι σπουδαστές για οποιαδήποτε απορία τους ή πρόβλημα που τους απασχολεί, όσον αφορά τα μαθήματα ή τη λειτουργία της Σχολής, απευθύνονται ιεραρχικά πρώτα στον αρμόδιο καθηγητή και κατόπιν στον Διευθυντή Σπουδών και στον Διευθυντή της Σχολής.

  10. Για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού λειτουργεί η Βιβλιοθήκη της Σχολής από όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δανείζονται βιβλία με την υποχρέωση να τα επιστρέψουν σε τακτές ημερομηνίες και να τα φωτοτυπούν.

  11. Οι σπουδαστές, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οφείλουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τον κανονισμό της Σχολής, τους νόμους της Πολιτείας και τις σχετικές αποφάσεις του παραπάνω.

  12. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στις αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και η κατανάλωση φαγητού στις αίθουσες διδασκαλίας.

  13. Δεν επιτρέπεται η αδικαιολόγητη παραμονή των σπουδαστών στους χώρους της Σχολής μετά το τέλος των μαθημάτων ή των προβών. Οφείλουν να διατηρούν τους χώρους της Σχολής καθαρούς.

  14. Η Σχολή εκτός από τα μαθήματα που ορίζει ο νόμος διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει μαθήματα ή κύκλους μαθημάτων ή να διοργανώνει σεμινάρια για την αρτιότερη εκπαίδευση των σπουδαστών. Στην περίπτωση αυτή τα επιπλέον μαθήματα θεωρούνται υποχρεωτικά για όλους τους σπουδαστές και εξετάζονται κανονικά.

  15. Για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών λειτουργεί Βεστιάριο στο χώρο της Σχολής, όπου μπορούν να δανείζονται οι σπουδαστές για τις παρουσιάσεις τους. Οφείλουν να τα επιστρέφουν καθαρά εντός λίγων ημερών.

  1. Τα δίδακτρα καθορίζονται στην αρχή κάθε διδακτικού έτους. Αύξηση διδάκτρων κατά τη διάρκεια του έτους δεν επιτρέπεται παρά μονάχα από έτος σε έτος. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μειώνει τα δίδακτρα ή να παρέχει δωρεάν φοίτηση στους αριστούχους (άνω του 8,6) καθώς και σε άλλους σπουδαστές λαμβάνοντας υπόψη την όλη τους επίδοση.17. Οι σπουδαστές, για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου, οφείλουν να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (δίδακτρα) προς τη Σχολή.18. Η Σχολή έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 370/83 να επιβάλλει την ποινή της οριστικής αποβολής από τη Σχολή σε σπουδαστές που δεν τηρούν τους όρους του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.19. Η Σχολή, μετά από απόφαση του Διευθυντή της Σχολής  διοργανώνει ή συμμετέχει σε εκπαιδευτικές εκδρομές καθώς και σε επισκέψεις σε μουσεία, εκθέσεις, αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και σε θέατρα και χώρους συναυλιών για την παρακολούθηση σχετικών εκδηλώσεων. Πολυήμερες εκδρομές πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια των διακοπών. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να εγκριθεί από τον Διευθυντή της Σχολής.20. Οι καθηγητές της Σχολής και ο Διευθυντής της αποτελούν το Συμβούλιο των Καθηγητών. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Διευθυντή της Σχολής σε τακτές και έκτακτες συνεδριάσεις. Το Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού λειτουργίας της Σχολής.

   21. Οι εξετάσεις εξαμήνου και αποφοίτησης στο Α και  στο Β έτος θα είναι κλειστές ως προς το κοινό. Μόνο οι εξετάσεις Γ έτους θα μπορούν να γίνονται ανοιχτές προς το κοινό. Οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να περνάει από έγκριση  του Διευθυντή Σπουδών.

   22.Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Σχολής μετά την έγκρισή του από το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών αναρτάται στη Σχολή. Οι σπουδαστές οφείλουν να λαμβάνουν γνώση του κανονισμού και να τηρούν τις διατάξεις του.


   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

   1. Οι εγγραφές σε οποιοδήποτε τμήμα της σχολής μας δεν επιστρέφονται σε περίπτωση αλλαγή γνώμης του σπουδαστή.
   2. Τα δίδακτρα του εκάστοτε μήνα πληρώνονται ανεξαρτήτως παρουσίας. Εάν ένας σπουδαστής αποφασίσει να κάνει δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες, λόγω ασθενείας ή λόγω εργασίας, πληρώνει κανονικά τον μήνα σπουδών.
   3. Στην περίπτωση ΔΙΑΚΟΠΗΣ φοίτησης σε τμήμα της Δραματικής Σχολής ισχύουν οι παρακάτω περιπτώσεις.
    Διακοπή Φοίτησης στο Α έτος Δραματικής Σχολής:
    Στην περίπτωση διακοπής μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του φοιτητή, καλείται να αποπληρώσει όλο το έτος. Αυτό συμβαίνει λόγω κάλυψης θέσεως σπουδαστή.

    Διακοπή Φοίτησης στο Β’ & Γ’ έτος Δραματικής Σχολής:
    Α) πριν τις 30/09 καλείται να πληρώσει μόνο Οκτώβριο και Νοέμβριο.
    Β) μετά την 1/10 καλείται να αποπληρώσει όλο το έτος. 
   4. Δίδακτρα (σε οποιοδήποτε τμήμα της σχολής) δεν επιστρέφονται σε περίπτωση διακοπής σπουδών ή αλλαγής σχεδίων. Σε περίπτωση διακοπής στο SHORT τμήμα της σχολής, ο σπουδαστής καλείται να πληρώσει το 50% των διδάκτρων του έτους. Στην περίπτωση του Ερασιτεχνικού τμήματος, ο σπουδαστής θα πρέπει αφού ενημερώσει επίσημα την Γραμματεία, να αποπληρώσει  ολόκληρο το μήνα που διακόπτει τη φοίτησή του (σε οποιαδήποτε ημέρα) . 
   5. Η πληρωμή των διδάκτρων πρέπει να πραγματοποιείται το πρώτο 15ημερο του κάθε μήνα για την ορθή λειτουργία της σχολής.

    6. Οι παραπάνω ώρες μαθήματος που μπορεί να προκύψουν λόγω διδακτικών και εξεταστικών αναγκών δεν χρεώνουν τον εκάστοτε φοιτητή, παρά μόνο τη σχολή. Όπως και όλοι οι μήνες αποπληρώνονται κανονικά είτε  εορτών, είτε όχι.
   6. Τέλος, ο εκάστοτε φοιτητής μπορεί να αποπληρώσει όλο το ποσό μαζί εάν το επιθυμεί, σε λιγότερες δόσεις ή σε περισσότερες μετά από συνεννόηση με την Διεύθυνση της Σχολής. Ο παρακάτω διακανονισμός δημιουργήθηκε προς διευκόλυνση των σπουδαστών και προς όφελος της ομαλής λειτουργίας της σχολής.

Κάντε την εγγραφή σας τώρα!

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα

Κάντε την εγγραφή σας τώρα!

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα

Φόρμα Εγγραφής

Newsletters

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ & ΤΑ ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ!

Δεν στέλνουμε spam! Διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας για περισσότερες λεπτομέρειες.